Tính toán chi li 41

Không có gì để trả ơn.

-An Nhiên.

CHƯƠNG 41

Hôm đó tổng cộng hắn đã mang đến ba mươi bảy tấm chứng minh nhân dân. Với sự giúp đỡ của Dương Hiểu Phi, cũng phải điền suốt một tiếng rưỡi đồng hồ mới xong.

Giữa chừng, nhân lúc không ai đến giao dịch, tôi đã chạy sang đưa cho họ mỗi người một ly nước.

“Nghỉ một lát, nghỉ một lát!” -Tôi vừa cười vừa nói với Hàn Mộ Vũ. Nếu không có hai cái tai chặn lại, chắc khóe miệng tôi sẽ toét ra đến tận gáy.

Continue reading “Tính toán chi li 41”