Thông báo

Nghỉ đăng Tính toán chi li một tuần để ôn thi. Lúc đầu định ráng thêm một chương hôm nay nhưng mà không kịp hoàn thành trước giờ đi làm rồi. Hẹn mọi người thứ năm tuần sau.