Thông báo

Hôm nay mình đi làm quên ăn nên hơi mệt, không edit bản dịch được. Xin nghỉ đăng Tính toán chi li một ngày.