[-ZE-] Dear+ Paper Collection vol. 6 [Raizou x Kon]

Mai mình sẽ post chap 23 :3

Đây còn là trang 36 trong tuyển tập extra Kami no hon

039