[Short comic series] Ở đây có cái hố (1)

Trans: GV; Edit: Atlibby

Quá lười để ghi credit nhưng xin đừng đem ra khỏi trang này

Continue reading