[Kachou Fuugetsu] Chapter 38

“Go to the end of the earth for you
To make you feel my love” – Make you feel my love
“Nguyện vì anh mà đi đến cùng trời cuối đất
Chỉ để anh hiểu được lòng em”

00005_207

Continue reading “[Kachou Fuugetsu] Chapter 38”