[Kachou Fuugetsu] Vol. 5 Extra booklet

credit_yxh

Vì con ad bánh bèo đột xuất scan thiếu 2 trang nên chôm tạm bản Trung 2 trang đó, khi nào có bản scan sẽ edit post huhu 😦

Continue reading