Thông báo

Nghỉ đăng Tính toán chi li một tuần để ôn thi. Lúc đầu định ráng thêm một chương hôm nay nhưng mà không kịp hoàn thành trước giờ đi làm rồi. Hẹn mọi người thứ năm tuần sau.

2 thoughts on “Thông báo

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s